Assessment Centre Development Centre Personálny Screening /Audit

PERSONÁLNY SCREENING /AUDIT


Patria k ďalším metódam posudzovania nadodborného potenciálu hodnotených účastníkov. Odlišujú sa najmä v rozsahu využitých metód, hĺbke a rozsahu zmapovania potenciálu alebo zamerania cieľov.


Personálny Screening (PS) – limitované posudzovanie nadodborného potenciálu hodnotených, má kratšie časové trvanie ako AC/DC (3,5 – 5,5 hod.) a má jednoduchšiu výstupnú správu. Využíva sa najmä pri doplnení informácií o kandidátovi pri výberovom procese alebo krátkom zhodnotení potenciálu zamestnanca. Skladá sa najmä z diagnostických metód, štruktúrovaného interview (rozhovoru) a môže byť doplnený o jednu modelovú situáciu.


Personálny Audit(PA) – využitie metód posudzovania za účelom preskúmania osobnostného, nadodborného potenciálu zamestnancov v súvislosti so zmapovaním personálnych procesov a firemnej kultúry spoločnosti, podniku. Metóda sa zameriava na hĺbkové interview, ktoré mapuje nielen osobnostný profil, motiváciu, ašpirácie zamestnanca ,ale aj vzťahy a komunikáciu v okolí. Doplnená je o modelové situácie a diagnostické testy. Nepoužíva sa vo výberovom procese, ale na preskúmanie procesov a komunikácie zamestnancov vo firme a funkčnosť nastavených procesov.


Oblasti využitia:

  • Výberový proces – najmä pri výbere nižších alebo menej kľúčových pozícií. Taktiež pri potrebe rýchleho zmapovania potenciálu kandidátov a identifikovanie niektorých silných stránok a prípadných limitov. (PS)

  • Nastavenie, zavedenie alebo predefinovanie personálnych procesov – v situácii, kedy sa spoločnosť napr. rozširuje a potrebuje zaviesť alebo zmeniť personálne procesy v spoločnosti. ( PS,PA)

  • Prieskum spokojnosti zamestnancov – môže byť doplnkovou metódou pri dotazníkovej metóde prieskumu spokojnosti zamestnancov alebo pri mapovaní firemnej kultúry spoločnosti. (PA)