Typ spoločnosti:
S = spoločnosť zapísaná v obchodnom registrina
Ž = osoba podnikajúca na živnosť
I = súkromná osoba

Názov spoločnosti, resp. meno účastníka:
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
IČO: (povinný údaj, ak sa jedná o S alebo Ž)
IČ DPH: (povinný údaj, ak sa jedná o S alebo Ž)
Telefón:
E-mail:

Účastník 1:
Priezvisko, Meno, Titul:
Pracovná pozícia:

Účastník 2:
(vypĺňa sa pri viacerých účastníkov z jednej spoločnosti)
Priezvisko, Meno, Titul:
Pracovná pozícia: